Ajankohtaista

Ajankohtaista juuri nyt

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Valtimo Components Oyj:n hallitus kutsuu pidettäväksi ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo keskiviikkona 7.9.2022 klo 09 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen 12 kohdan mukaisesti osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle perjantaihin 1.9.2022 klo 09 mennessä sähköpostiosoitteeseen jaakko.kilpelainen@valtimo.com

Kokouksessa käsitellään Valtimo Components Oyj:n vuoden 2022 osakeannin ehdot, jota koskeva hallituksen esitys on seuraava:

VALTIMO COMPONENTS OYJ:N VUODEN 2022 OSAKEANNIN EHDOT                                                 

1. Hallituksen esitys ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseksi

Valtimo Components Oyj:n hallitus on kokouksessaan 16.8.2022 päättänyt esittää yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että tämä päättäisi yhtiön oman pääoman korottamisesta.

Valtimo Components Oyj:n osakekanta koostuu 20.800.429 osakkeesta, jotka ovat keskenään samanarvoisia ja joka suhteessa yhteneviä.

Hallitus esittää, että osakeannissa yhtiön osakkeenomistajalla tai sillä, jolle merkintäoikeus on siirtynyt, on oikeus merkitä yksi (1) uusi osake jokaista omistamaansa kahta (2) vanhaa osaketta kohden merkintähinnalla yksi sentti (0,01 euroa) per osake.

Hallitus perustelee osakeannin tarpeellisuutta ja ajoitusta seuraavasti. Yhtiö kärsi pandemiasta kohtalaisesti, eikä suunniteltu liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus lähtenyt toteutumaan suunnitellussa ajassa. Pandemian loppupuolella suunnitelmat ja niiden hyväksi tehdyt toimenpiteet kuitenkin realisoituivat ja yhtiön kassavirta on ollut positiivinen syksystä 2021 alkaen. Tehdyt investoinnit ja uudet laadukkaat asiakassuhteet antavat oikeuden uskoa että kehitys on kestävällä pohjalla. Tämä on näkynyt myös rahoittajien luottamuksen kasvuna. Nyt toteutettava osakeanti on osa yhtiön uudelleenrakennusohjelmaa ja sen rahoituspakettia.

Hallitus perustelee osakeannin merkintähintaa seuraavasti. Merkintähinta on asetettu samaksi kuin vuoden 201x osakeannissa, missä kaikkia osakkeita ei osakkeenomistajien eikä ulkopuolistenkaan toimesta merkitty lainkaan. Osakkeen-omistajalla on mahdollisuus ostaa/myydä merkintäoikeuksia toisen osakkeenomistajan kanssa sopimallaan kauppahinnalla.

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä on siten vähintään yksi (1) ja enintään kymmenenmiljoonaaneljäsataatuhatta kaksisataa neljätoista (10.400.214) kappaletta.

2. Osakkeiden merkintähinta sekä osakepääoman korottaminen

Uusien osakkeiden yhteenlaskettu merkintäsumma on vähintään 0,01 euroa ja enintään 104.002,14 euroa. Osakepääomaa ei koroteta, vaan koko merkintäsumma kirjataan Valtimo Components Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. Merkintäaika sekä –paikka

Osakkeiden merkintäpaikka on yhtiön pääkonttori osoitteessa Ratakatu 14, 75700 Valtimo. Käytännössä merkintä voidaan tehdä sähköpostitse osoitteella jaakko.kilpelainen@valtimo.com Osakkeiden merkintäaika on 7.9.2022 – 23.9.2022. 

Osakeyhtiölain mukaan merkintäaika julkisessa osakeyhtiössä (Oyj) ei pääty ennen kuin 2 viikkoa on kulunut siitä, kun osakeantipäätös on rekisteröity kaupparekisteriin. Mikäli rekisterimerkintä patentti- ja rekisterihallituksessa viivästyy, lykätään merkintäajan päättymistä vastaavasti. Merkintäajan alkamisajankohtaan rekisteri–merkinnän ajankohdalla ei kuitenkaan ole vaikutusta.

Merkintäaika päättyy merkintäajan viimeisenä päivänä kello 24:00. Sanottuna päivänä Suomessa toimivasta pankista maksetut merkinnät ovat tapahtuneet määräajassa.

Yhtiön hallituksella on oikeus yhden tai useamman kerran jatkaa merkintäaikaa.

4. Osakkeiden maksaminen ja toimitus

Uudet osakkeet on maksettava merkittäessä. Hallituksella on oikeus hylätä myöhästyneet merkintämaksut. Osakkeiden maksamista ei voida toteuttaa kuittaamalla se yhtiöltä olevasta saamisesta.

Merkintämaksun pankkitili on FI16 1040 3000 3228 87

Maksun viestikenttään merkintä ”osakeanti 9-2022” ja merkkittyjen / maksettujen osakkeiden lukumäärä.

5. Merkitsemättä jääneet osakkeet

Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet osakkeet jaetaan hallituksen päätöksen mukaisesti niiden merkittäväksi, jotka merkintäajan kuluessa ovat ilmaisseet hallitukselle halunsa merkitä merkitsemättä jääneitä osakkeita. Hallituksen päätöksestä ei ole mahdollista valittaa.

6. Osakkeiden lunastuslauseke

Todetaan, että yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastuslauseketta tai muitakaan luovutusrajoituksia. Osakkeet ja merkintäoikeudet voivat siirtyä vapaasti osakkeenomistajalta toiselle yhtiön yhtiöjärjestyksen sitä rajoittamatta.

7. Osinko-oikeus ja muut osakkaan oikeudet

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon kulumassa olevalta tilikaudelta. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Valtimo Components Oyj:ssä, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

8. Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat 7.9.2022 alkaen nähtävinä Valtimo Components Oyj:n pääkonttorissa Ratakatu 14, 75700 Valtimo.

9. Yhtiön osakepääoma ennen korotusta ja korotuksen jälkeen

Valtimo Components Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma ennen korotusta on 214.500,00 euroa jakautuen 20.800.429 osakkeeseen. Korotuksen jälkeen osakepääoman määrä on 214.500,00 euroa jakautuen vähintään 20.800.430 ja enintään 31.200.643 osakkeeseen.

10. Muut asiat

Yhtiön hallitus päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Hallitus voi jälkikäteen muuttaa näitä osakeantiehtoja poikkeamatta Osakeyhtiölain pakottavista määräyksistä. Kaupparekisterimerkinnän tapahduttua ehtoja ei kuitenkaan enää voida muuttaa.

Valtimolla 18.8.2022

Valtimo Components Oyj

HALLITUS


Me Valtimo Componentsilla uimme konepajateollisuudessa vastavirtaan, kehitämme uusia tuotteita ja satsaamme uuteen konekantaan, jotta jatkossakin olemme alan terävintä kärkeä. Lue meistä kirjoitettu artikkeli Eurometalli 5-6/2021 lehdestä.

Ajankohtaista. Lehtiartikkeli Valtimo Components Oyj:stä

Ota yhteyttä!

Yrityksemme on saanut merkittävää tukea Etelä-Savon (ESAELY) ja Pohjois-Pohjanmaan (POPELY) ELY-keskuksilta.

Päätös ESAELY/03600/05.02.09/2020 auttaa meitä toteuttamaan vuoden 2021 ja 2022 aikana tuotekehityshankkeen, jonka pyrkimyksenä on saada yhtiöllemme oma kansainväliseen markkinaan suuntautuvat sorvattava tuote.

Päätös POPELY/0230/05.02.09/2018 mahdollisti monitoimisorvin ja työstökeskuksen hankinnan yhtiömme Raahen yksikköön. Tämän investoinnin kautta yksikön toiminta on merkittävästi laajentunut ja sinne on rekrytoitu kaksi uutta työntekijää.

Päätös ESAELY/0037/05.02.09/2016 on mahdollistanut yhtiömme Valtimon toimipisteen konekannan uusinnan etenemisen. Tämän, vuonna 2016 alkaneen uusiutumisen kautta, olemme kyenneet jatkamaan toimintaa ja työllistämään Valtimolle yhteensä kuusi uutta työntekijää.